Temy dlya nokia s2.01 Yuliya savicheva-prosti za lyubov Афганистан. Фото. Мы. Выпуск #17. Photo. Soviets. Afghanistan


Доши. Осень 1980 года. Легкая кавалерия.

Доши. Осень 1980 года. Легкая кавалерия.
Doshi village. Autumn, 1980. "The light cavalry".